AI TRADER MAGIC Bảng điều khiển

Tổng thu nhập AI Trader

Số Bitcoin : 0.02337387 BTC - Số USDT : 0

Giao dịch dang chờ (79 task)

Symbol Giá mua Số lượng Tài khoản Trạng thái AI
VIBBTC 0.00000617 3214 Huỳnh Thái Hưng Chờ bán BNB_Trader
ADXBTC 0.00002960 691 Trader Master Chờ bán BNB_Trader
BTTUSDT 0.00100230 28475 CuongCH Chờ bán BNB_Trader
XRPBTC 0.00008093 244 Phung Anh Quoc Chờ bán BNB_Trader
BNBBTC 0.00269910 7.33 Phung Anh Quoc Chờ bán BNB_Trader
DLTBTC 0.00002756 679 Phạm Việt Anh Chờ bán BNB_Trader
DLTBTC 0.00002691 1950 Le Pham Tuan Kiet Chờ bán BNB_Trader
LTCBTC 0.01245379 1.5899999999999999 xxx Chờ bán BNB_Trader
XLMBTC 0.00002267 873 Phạm Minh Nhật Chờ bán BNB_Trader
VETBTC 0.00000120 16866 Phạm Việt Anh Chờ bán BNB_Trader

Các giao dịch hoàn tất

Miễ phí Miễn phí kết nối cho anh em đã có VPS đến hết ngày 28/2/2019. Sau ngày 28/2/2019 sẽ áp dụng theo bảng giá tại trang chủ
Lưu ý Data Report trader sẽ reset về 0 cho anh em dễ theo dõi. Các task vẩn hoạt động bình thường dù không hiện report. Các report sẽ hiện lại trong lần tiếp theo. Phiên bản hiện tại 2.3.8 cập nhập ngày 20/2/2019 lúc 8h 30 phút
RVNBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 02 ngày 01 giờ 08 phút
Mua vào : 0.00000272
Bán ra : 0.00000282
Số lượng : 7, 333.00000000
Tài khoản : Nguyễn Hoàng
RVNBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 19 phút
Mua vào : 0.00000274
Bán ra : 0.00000282
Số lượng : 7, 226.00000000
Tài khoản : Phạm Việt Anh
DLTBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 02 ngày 09 giờ 00 phút
Mua vào : 0.00002732
Bán ra : 0.00002794
Số lượng : 1, 887.00000000
Tài khoản : Le Pham Tuan Kiet
DLTBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 02 giờ 55 phút
Mua vào : 0.00002588
Bán ra : 0.00002659
Số lượng : 767.00000000
Tài khoản : Huỳnh Thái Hưng
VETBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 02 giờ 01 phút
Mua vào : 0.00000119
Bán ra : 0.00000123
Số lượng : 16, 638.00000000
Tài khoản : Phạm Việt Anh
DLTBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 55 phút
Mua vào : 0.00002551
Bán ra : 0.00002596
Số lượng : 271.00000000
Tài khoản : Quang Hiếu
BNBBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 00 phút
Mua vào : 0.00272260
Bán ra : 0.00272320
Số lượng : 7.27000000
Tài khoản : Phạm Việt Anh
BNBBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 02 ngày 02 giờ 34 phút
Mua vào : 0.00266117
Bán ra : 0.00276820
Số lượng : 7.43000000
Tài khoản : Phạm Việt Anh
BNBBTC

[ AI ] AI_Remios

Sàn : Binance
Thời gian : 03 ngày 02 giờ 12 phút
Mua vào : 0.00271690
Bán ra : 0.00276790
Số lượng : 25.17000000
Tài khoản : Trader Master
BNBBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 02 ngày 12 giờ 53 phút
Mua vào : 0.00266120
Bán ra : 0.00271230
Số lượng : 7.43000000
Tài khoản : Nguyễn Thanh Tùng
BNBBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 05 giờ 19 phút
Mua vào : 0.00259670
Bán ra : 0.00264918
Số lượng : 11.43000000
Tài khoản : Khai Vũ Quang
VIBBTC

[ AI ] AI_Remios

Sàn : Binance
Thời gian : 02 ngày 11 giờ 52 phút
Mua vào : 0.00000601
Bán ra : 0.00000618
Số lượng : 3, 305.00000000
Tài khoản : Trader Master
OAXBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 09 giờ 55 phút
Mua vào : 0.00003229
Bán ra : 0.00003277
Số lượng : 616.00000000
Tài khoản : Nguyễn Hoàng
OAXBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 05 giờ 39 phút
Mua vào : 0.00003236
Bán ra : 0.00003287
Số lượng : 144.00000000
Tài khoản : Trader Master
ENJBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 09 giờ 13 phút
Mua vào : 0.00000949
Bán ra : 0.00000973
Số lượng : 3, 126.00000000
Tài khoản : Nguyễn Thanh Tùng
LRCBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 02 ngày 05 giờ 18 phút
Mua vào : 0.00001415
Bán ra : 0.00001401
Số lượng : 1, 401.00000000
Tài khoản : Phạm Việt Anh
SYSBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 04 giờ 47 phút
Mua vào : 0.00001501
Bán ra : 0.00001535
Số lượng : 1, 319.00000000
Tài khoản : Trader
SYSBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 03 giờ 56 phút
Mua vào : 0.00001460
Bán ra : 0.00001511
Số lượng : 1, 279.00000000
Tài khoản : Phạm Việt Anh
CLOAKBTC

[ AI ] AI_Remios

Sàn : Binance
Thời gian : 11 giờ 05 phút
Mua vào : 0.00018060
Bán ra : 0.00018560
Số lượng : 285.70000000
Tài khoản : Trader Master
DLTBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 06 giờ 45 phút
Mua vào : 0.00002636
Bán ra : 0.00002769
Số lượng : 1, 873.00000000
Tài khoản : Le Pham Tuan Kiet
EOSBTC

[ AI ] BNB_Trader

Sàn : Binance
Thời gian : 05 giờ 51 phút
Mua vào : 0.00093780
Bán ra : 0.00095410
Số lượng : 2.10000000
Tài khoản : Quang Hiếu

10 Tài khoản BTC thu nhập lớn nhất

Tài khoản Ngày tham gia Đã thu được
Trader Master 2019-02-09 08:20:23 0.00544872
Nguyễn Hoàng 2019-02-20 03:51:05 0.00426971
Phạm Việt Anh 2019-02-15 12:22:45 0.00377040
Le Pham Tuan Kiet 2019-02-18 08:22:19 0.00366925
Nguyễn Hà Luân 2019-02-20 06:10:45 0.00141009
Trader 2019-02-19 08:05:33 0.00122292
Nguyễn Thanh Tùng 2019-02-19 07:38:24 0.00112991
Đỗ Nguyện 2019-02-15 07:24:05 0.00073165
Khai Vũ Quang 2019-02-15 08:06:34 0.00059982
Huỳnh Thái Hưng 2019-02-21 09:53:32 0.00054457

10 Tài khoản USDT thu nhập lớn nhất

Tài khoản Ngày tham gia Đã thu được